Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6192 6a99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
7817 c448 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
7264 115e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
9840 0b3f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
4683 3af9
Reposted fromrousmadder rousmadder viagdziejestola gdziejestola
3387 cdb2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
6274 2669 500
Reposted fromkrzywda krzywda vianiskowo niskowo
8694 8910 500
Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
8746 620d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2873 4948
Reposted fromstylte stylte viaMartwa13 Martwa13
6184 48c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
5804 8325
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianiskowo niskowo
8686 d5f6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
0972 4a46 500
Reposted fromhare hare vianiskowo niskowo
7854 b95c
Farewell Rutger Hauer
Reposted fromCanadien Canadien viairmelin irmelin
7986 de07 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl